Opstanding – vreugde of vrees?

20 04 2014

EE6emptytombMatteus 28:1-10: Ná die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het dié wat die graf bewaak, gebewe en soos dooies geword. Toe wend die engel hom na die vroue en sê: “Moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want Hy is opgewek, soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar Hy gelê het; en haas julle en gaan sê vir sy dissipels, ‘Hy is opgewek uit die dood! Kyk, Hy gaan voor julle uit na Galilea; daar sal julle Hom sien. Dit het ek vir julle gesê.’ ” Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy dissipels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê: “Gegroet!” Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid Hom. Daarop sê Jesus vir hulle: “Moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan; daar sal hulle My sien.” (2014 Afrikaanse vertaling)

Vreugde! Vreugde! Dis waarmee ons opstanding Sondag assosieer. Die engel kom en sê: “Julle moet nie bang wees nie.” Terwyl dit gesê word, teken Matteus egter ook ‘n prentjie van die opstanding wat so skrikaanjaend is dat die wagte flou neerval! Dis ‘n aardbewing, die steen wat wegrol, en ‘n engel wat genoeg is om enigiemand die skrik op die lyf te jaag. “Sy voorkoms was so blink soos weerlig”

G’n wonder die vroue was bang nie! Daarom dat die engel hulle eers moet vertroos, voordat hy die nuus oor Jesus se opstanding met hulle deel. Selfs toe Jesus op die toneel verskyn selfs al gryp die vroue Hom aan sy voete en aanbid Hom, moes hy weer vir hulle sê: “Moenie bang wees nie.”

So die opstanding is nie net vreugde nie, dis ook vrees, omgekrap, omvergewerp wees.

☛ Ons wat nou die opstandingslewe leef, vind dat dit ook ons realiteit is. Al het Jesus opgestaan, al glo ons in Hom, al bely ons dat Hy aan die regterkant van God sit, dat die Gees in ons woon, is daar baiemaal meer vrees as vreugde in ons lewens.

• Vrees oor wat met ons kinders gaan gebeur in ‘n onveilige wêreld. Vreugde oor die mense wat hulle vir ons is.
• Vrees oor of ek, in vandag se ekonomie, oor ‘n jaar werk sal hê. Vreugde oor die werk waarin ek staan en die mense saam met wie ek werk.
• Vrees oor ‘n geliefde wat dalk met siekte sukkel. Vreugde oor wat daardie persoon vir my beteken.
• Vrees oor wat die komende verkiesing vir ons inhou. Vreugde dat ons in ‘n demokratiese land leef waar ons wel ons kruisie mag trek.

Byna alles in ons lewens het hierdie dualsime ingebou – vrees of bekommernis versus vreugde.

☛ En al kom Jesus en sê: “Moenie bang wees nie”, is die vroue nog steeds bang, al sien hulle dat Hy opgestaan het. Dis of dit iets in ons menswees is wat aanhoudend die vrees na vore roep. Jesus kom nie en neem alle vrees in ons lewens weg nie, nee Hy gee eerder vir ons die waagmoed om te midde van ons vrees Hom te vertrou, om te midde van dit wat my laat bewe te kan sê: “Ek is tot alles instaat deur Christus wat my krag gee.”

En as vrees dreig om my lewe oor te neem? As ek glad nie die vreugdes raaksien nie en net die negatiewe raaksien?

Dan kom Jesus nog steeds en sê: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (28:20) Hy het nie ‘n vreeslose bestaan kom belowe nie, Hy het ons eerder kom versterk om te midde van ons eie vrees en kleingelowigheid aan Hom vas te hou.

Die lewe sal sy aardbewings hê. Die lewe sal verskynsels hê wat ons laat bewe. En ek ontken glad nie dat daar dinge is wat ons moet vrees nie, nee daar is regtig genoeg om te vrees!

☛ Die opstanding van Jesus kom herinner ons egter dat dit wat ons vrees nie die laaste sê het nie. Jesus se opstanding gee vir ons die moontlikheid van vreugde, van hoop, van waagmoed.

Hoekom? Want in die opstanding word alles verander. Ons sien God se belofte dat lewe sterker is as dood, waar word. Ons sien dat liefde groter is as haat. Ons sien dat genade veroordeling oorkom. Ons sien dat lewe lyding kan oorbrug. Ja, dood en lyding en haat kan regtig ons lewens totaal omkrap, maar ons leef in die hoop in Christus.

☛ Vrees en vreugde. Twyfel en geloof. Wanhoop en hoop. Dit is twee kante van ons lewens. Opstandingsondag herinner ons aan watter kant wen!

Image: http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2012/04/Empty-Tomb-Picture-16.jpg

Wie is Jesus? Wie is ek?

13 04 2014

Image

Na aanleiding van Matteus 27:11-14, 27-31

☛ Wanneer Jesus op Palmsondag die stad op die donkie binne ry, lees ons die volgende: (Matt 21:10) “Die hele stad (het) in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man?”

Wie is Jesus? In die teks wat ons vandag gelees het kom die vraag weer en weer na vore. Die hoëpriesters en skrifgeleerdes vra dit, Pilatus vra dit. En as Jesus nie antwoord nie, dan word daar sommer spottenderwys namens Hom geantwoord. Wie is die man?

  • Profeet? – Tydens die verhoor voor die hoëpriester spoeg die mense Jesus in die gesig, slaan Hom met die vuis, klap Hom en sê as profeet moet Hy sê wie Hom geslaan het (26:67-68);
  • Koning van die Jode? – Die soldate bespot Jesus met ‘n nagebootste koningskleed, riet as septer en doringkroon. Hulle buig spottend voor Hom en noem Hom Koning van die Jode (27:29);
  • Seun van God? – Aan die kruis laster en bespot die verbygangers Jesus. As Hy die tempel kan afbreek en in drie dae kan opbou, en die Seun van God is, kan Hy Homself sekerlik van die kruis red (27:43);
  • Koning van Israel? – Die Skrifgeleerdes en familiehoofde spot Jesus ook. Hy is dan die koning van Israel en die Seun van God – Hy kan sekerlik van die kruis afkom (27:41-42).

Wie is hierdie Man wat deur arbeiders en melaatses en kreupeles en prostitute as Messias vereer word? Wie is hierdie arm, wandelende Rabbi wat die stad binne ry soos ‘n koning? Wie is hierdie man wat ‘n week later deur die strate gesleep word en gekruisig word soos ‘n gewone misdadiger?

☛ Selfs vandag maak Jesus ons deurmekaar, het Hy Christene deur die eeue deurmekaar gemaak. Ons hou van in beheer wees, van mag. As Jesus egter gekonfronteer word, gespot word, gekruisig word gee Hy alle mag prys!

Die titels waarmee Jesus bespot word, is op die einde juis dit wat ons oor Jesus glo. Die ironie dat spot eintlik waarheid bevat en die spotter bespot. Die ironie is juis dat diegene wat Hom spot, diegene wat Hom Profeet en Seun van God en Koning noem, reg is! Tog kom Hy nie met mag nie, maar in swakheid. Nie met kragdadigheid nie, maar in weerloosheid. Nie in oordeel nie, maar in genade. Nie veroordelend nie, maar in liefde. Niks van wie Hy is of wat Hy doen pas in by ONS prentjies van mag en regering nie.

☛ Wie is Jesus vir my? Ook vandag bespot ons Hom soms deur hom te reduseer na iets of iemand wat my pas:

  • Hy is die wonderwerker wat mense op aanvraag moet genees
  • Hy is die magtige een wat bose mense op aanvraag moet verdelg, Hy moet sorg dat “die wiel draai”, dat “boontjie sy loontjie” moet kry.
  • Hy is die een wat moet sorg dat dinge altyd goed verloop met my, dat ek “geseënd” moet wees
  • Hy is die bonatuurlike wese wat ‘n “wolk van beskerming” om my moet vorm.

Werklik! Wie is Jesus? Fillipense 2:5-8 gee vir ons die fondament van die antwoord: “Julle moet dieselfde gesindheid onder mekaar openbaar as wat in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het nie sy gelykheid aan God beskou as iets waaraan Hy moes vashou nie, maar Hy het Homself prysgegee deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy in die vorm van ‘n mens verskyn het, het Hy Hom verneder deurdat Hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis.” (Afrikaans 2014)

☛ Vir Jesus gaan dit nie oor mag nie, al het Hy al die mag in die heelal! In liefde ontledig Hy Homself, verneder Hy Homself, laat vaar Hy alles wat en wie Hy is, ter wille van ons!

En dan sê Hy ons moet dieselfde gesindheid hê! Ons wat so graag aan mag vashou, wat in beheer wil wees, wat dinge volgens ons wense wil laat geskied. Aan ons word gevra, nie net wie is Jesus nie, maar wie is ek! Ek wat sê ek is ‘n volgeling van die Koning van Israel, van ‘n Profeet, van die Seun van God. Sien, die manier wat ek na Hom kyk, die manier waarop ek die vraag “Wie is Jesus” beantwoord, bepaal wie ek is….

Wie is Jesus? Hy is die Een waaroor ons bely dat Hy nie gesterf het om dit moontlik te maak vir God om ons lief te hê nie, maar om te bewys dat God ons alreeds liefhet.

Wie is ek as ek voor die bewys van God se liefde staan?

(Met erkenning aan Workingpreacher.org en Bybelmedia se “Woord en Fees”

Illustrasie met erkenning aan  http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/)